#include <iostream>

 using namespace std;

 int main() {
  // Read in the parameter n

  // Write Hankel matrix 1,...,2*n

  return 0;
 }

2.

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int main() {
  // Read in the parameter n

  // Write Hankel matrix 1,...,2*n
  for(int row = 1; row <= n; row++) {
   // Write row entries row, ..., row + n
  }

  return 0;
 }

3.

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int main() {
  // Read in the parameter n

  // Write Hankel matrix 1,...,2*n
  for(int row = 1; row <= n; row++) {
   // Write row entries row, ..., row + n
   for(int col = 1; col <= n; col++) {
    // Write entry (row,col) in two spaces
   }
  }

  return 0;
 }

4.

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int main() {
  // Read in the parameter n

  // Write Hankel matrix 1,...,2*n
  for(int row = 1; row <= n; row++) {
   // Write row entries row, ..., row + n
   for(int col = 1; col <= n; col++) {
    // Write entry (row,col) in two spaces
    int val = row + (col - 1);
    if (val < 10)
     cout << ' ';
    cout << val << ' ';
   }
   cout << endl;
  }

  return 0;
 }

5.

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int main() {
  // Read in the parameter n
  int n;
  cout << "Enter value n, where n < 50: ";
  cin >> n;

  // Write Hankel matrix 1,...,2*n
  for(int row = 1; row <= n; row++) {
   // Write row entries row, ..., row + n
   for(int col = 1; col <= n; col++) {
    // Write entry (row,col) in two spaces
    int val = row + (col - 1);
    if (val < 10)
     cout << ' ';
    cout << val << ' ';
   }
   cout << endl;
  }

  return 0;
 }