#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // Read in the parameter n

 // Write Hankel matrix 1,...,2*n

 return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // Read in the parameter n

 // Write Hankel matrix 1,...,2*n
 for(int row = 1; row <= n; row++)
 {
  // Write row entries row, ..., row + n
 }

 return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // Read in the parameter n

 // Write Hankel matrix 1,...,2*n
 for(int row = 1; row <= n; row++)
 {
  // Write row entries row, ..., row + n
  for(int col = 1; col <= n; col++)
  {
   // Write entry (row,col) in two spaces
  }
 }

 return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // Read in the parameter n

 // Write Hankel matrix 1,...,2*n
 for(int row = 1; row <= n; row++)
 {
  // Write row entries row, ..., row + n
  for(int col = 1; col <= n; col++)
  {
   // Write entry (row,col) in two spaces
   int val = row + (col - 1);
   if (val < 10)
	cout << ' ';
   cout << val << ' ';
  }
  cout << endl;
 }

 return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 // Read in the parameter n
 int n;
 cout << "Enter value n, where n < 50: ";
 cin >> n;

 // Write Hankel matrix 1,...,2*n
 for(int row = 1; row <= n; row++)
 {
  // Write row entries row, ..., row + n
  for(int col = 1; col <= n; col++)
  {
   // Write entry (row,col) in two spaces
   int val = row + (col - 1);
   if (val < 10)
	cout << ' ';
   cout << val << ' ';
  }
  cout << endl;
 }

 return 0;
}